fn globala mål

FN:s globala mål slår fast den mest ambitiösa agendan någonsin för världens länder att fram till år 2030 uppnå följande fyra mål: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, samt lösa klimatkrisen. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås och för att de globala målen nås krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla företag bidra till de globala målen. I grunden handlar det om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.

WEIAB Systemlösningar AB arbetar efter ett miljöledningssystem med grunderna baserat på ISO 14001:2004. WEIAB Systemlösningar AB:s policy är att de tjänster och entreprenader vi utför ska belasta människor och miljö så lite som möjligt i ett längre perspektiv. FN:s Global Compact ligger till grund för våra riktlinjer för miljö och hållbarhetsarbete

Vi arbetar för en minskad miljöbelastning i vår verksamhet genom att naturresurser, energi och material utnyttjas effektivt. Anställda inom WEIAB Systemlösningar AB, tillsammans med våra underentreprenörer, ska medverka till att denna miljöpolicy efterlevs:

  • Att erbjuda ett brett sortiment av miljö- och rättvisemärkta produkter
  • Att minimera användandet av miljöfarliga ämnen
  • Att ställa höga krav på leverantörer när det gäller kvalitets- och miljöarbete på produkter, tillverkning och arbetsmiljö
  • Att ta tillvara på resurser genom återvinning och källsortering

Vi agerar långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt, såväl internt som externt, genom att säkerställa företaget, kundernas och leverantörernas medvetenhet om miljöpåverkan identifieras tex

  • Att utnyttja resurser på ett effektivt och hållbart sätt
  • Att produkterna inte är miljöfarliga
  • Att allt emballage återvinns
  • Att transporter och resande sker på ett så miljövänligt och effektivt sätt som möjligt
  • Använder kvalitetssäkrade verktyg för att arbeta med dessa frågor på ett systematiskt sätt
  • Att hitta sätt att kompensera för det ekologiska fotavtryck som ändå kvarstår

Grönt fotavtryck

Vår miljöstrategi riktar in sig på de affärsmässiga argumenten för att bedriva en mer hållbar verksamhet och syftar till att skapa ett långsiktigt ekonomiskt värde.

Vårt externa ansvar innefattar att inkludera olika kundgrupper som annars diskrimineras i samhället tex genom att anställa individer som står långt från arbetsmarknaden.

Vårt interna ansvar handlar om att säkerställa att de enskilda anställda har en bra arbetsmiljö ur både fysiska som psykologiska perspektiv. Att det finns en hälsosam balans mellan kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen.

Samarbetspartner

WEIAB Systemlösningar AB samarbetar med RETURLEDNING i Sverige AB gällande återvinning av metaller och kabelspill. En miljörapport tas fram och redovisas årsvis.